შიგთავსზე გადასვლა

ლავ-სთორი ევალუ შენ

9 აგვისტო, 2009

რამდენ რამეს არ წააწყდება ადამიანი ინტერნეტში! კიდობანია უძირო, საცავი უკიდეგანო! აი, სწორედ ახლა ინტერნეტში დავძვრებოდი რაიმე ზეღადაობის სანახავად და ღმერთმანი, ეს რას გადავაწყდი: პიკზოს მორიგ საიტს, სადაც ლავ-სთორიების მთელი არქივი იდვა! ამ სთორებიდან კი ერთ-ერთი გამოვარჩიე, რომელიც ახალი სტილის დამთესველად და ფუძემდებელად უნდა ჩავთვალოთ ქართულ ლიტერატურაში. თავადვე მიხვდებოდით, ალბათ, ავტორი სიყვარულის მორიგ ისტორიაზე მოგვითხრობს. ნაწარმოებს ”სხვა შეიყვარა” ჰქვია. იგი მთლიანად დიალოგის საშუალებითაა გადმოცემული და მასში თითქმის არანაირ თხრობას, გარდა დასასრულისა (სადაც, სიბრძნე უნდა ითქვას და სხვანაირად არ გამოვიდოდა) და ერთი-ორი საშუალედო სიტყვისა, არ აქვს ადგილი . ასევე, აქვე გვხვდება ე.წ. ღიმილაკები, რაც ერთობ გვეხმარება ნაწარმოების ემოციური მხარის უკეთ გაანალიზება-აღქმაში. დაკვირვებული მკითხველი იმასაც შეაჩნევს, რომ რეპლიკის წარმომთქმელთა ვინაობა გაუგებარია, არსად წერია. ეს, ალბათ, იმიტომ, რომ იგულისხმება, ყოველივე თავისთავად გასაგები უნდა იყოს! თუმცა, ხშირად გაუგებარია, საუბარი ორ ადამიანს შორის მიდის თუ სამ ან იქნებ საკუთარ თავთან?! სათაურიდანვე ვხვდებით, რომ საქმე გვაქვს კიდევ ერთი გატეხილი გულის, სავარაუდოდ, ბიჭის მიერ გოგოს უგულო გადაგდების ისტორიასთან. რაც თავიდანვე იპყრობს ჩვენს ყურადღებას, ესაა latinuri asoebit “comic sans”-ით დაწერილი ქართული ტექსტი. ასეთი ვიზუალური მხარე გვიქმნის განწყობას, თითქოს მთელი ისტორია მობილურშია დაწერილი და შემდეგ ესემესის საშუალებით გავრცელებული ან ავტორს უბრალოდ ქართული შრიფტი არ ჰქონდა. სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ, ინოვატორი ავტორი ანონიმურობას ამჯობინებს. ჩვენ არათუ არ ვიცით მისი ვინაობა, არამედ არც სქესი (რაც, ჩემი მოკრძალებული აზრით, მდედრობითი უნდა იყოს) . თავი რომ არ შეგაწყონოთ ბევრი საუბრით, მთელ მოთხრობას აქ წარმოგიდგენთ, რადგან ის პიკზოს საიტი შეიძლება ნებისმიერ დროს გაანადგურონ და ყოველივე უკვალოდ დაიკარგოს.

…sxva sheiyvara…

istoriis gakveTilia. ismis mobiluris xma.

– au nikas movklav! : |
– qeT isev mogwera? : )
– au ukve momabezra Tavi.
– kai ra xo ici mowonxar!…
– au mari nervebs nu miSli! :@

…………………………………………………………………..2 dRis Semdeg

– mari rava xar sicocxle?
– me kargad da Sen ram gagaxara?
– mari nika gadavida! au ra kaia : )
– gixaria? amaSi kargi ra aris?
– kai ra! nuTu davisvene! gadavidaaaa : )
– es imas ar niSnavs, rom aRar eyvarebi
– aba ras niSnavs Seni azriT? gadavida sxva Seuyvardeba da me damiviwyebs.
– pirveli adamiani xar mgoni visa car uxaria, rom siyvaruli ewvia!
– ara es Cemi siyvaruli araa, es nikas siyvarulia, romelic me ar mWirdeba!
– kai aba qeT me unda wavide, mara erT megobrul rCevas getyvi da gTxov gaiTvaliswine.
– xo gismen…
– gaufrTxildi nikas siyvaruls…!
– ukeTesi iqneboda araferi geTqva…
– me girCie!
– aRar midixar mari?
– PK!
– PK…

…………………………………………………………………..3 kviris Semdeg

– Hi mari!
– Hi! : ) rogor xar?
– ravi aba, raRac mowyenili var! : (
– rato?
– ar vici TiTqos Cemi cxovreba Seicvala, raRac erTferovani gaxda!
– nikas gulisTvis xom ara?
– ra nika aRarc maxsovs…
– aRar gwers?
– ara! mara me mivwer axla… mere dagirekav PK!!! :*
– Chao aba Sen ici

…………………………………………………………………..imave dRes

– Hi nika rogor xar?
– va qeTi ukve kargad, Sen?
– ravi mec! albaT SeeCvie klass?
– xo ravi…
– ar genatrebiT?
– magas ra kiTxva unda ra Tqma unda…
– daumegobrdi bavSvebs?
– biWebs isera raRac ucnaurebi arian : D … mara kargi gogoebi arian!
– xoo?
– xo… erTi gogo dz lamazia yvelas is moswons, mara aravis ar aqcevs yuradRebas (arafers ar gagonebs?)
– ras unda magonebdes?
– ara arafers daiviwye…
– ukve daviviwye. xo kai me waval PK!
– PK! xSirad momwere xolme! :*

…………………………………………………………………..1 saaTis Semdeg

– alio…
– alio xo qeT ra qeni elaparake?
– ki…
– mere ra giTxra?
– araferi iseTi… isa Sen ro ambobdi mainc eyvarebio ukve sxva moswonbia…
– xoo? viin?
– ravi me mara miTxra lamazia, yvelas eg moswonso, mara yuradgebas aravis ar aqcevso…
– aaaa kid era giTxra?
– mere miTxra (arafers ar gagonebso?) me ver mivxvdi da Sen?
– suleli xar ra! anu Sen gigulisxma…
– ui ar magaze ar davfiqrebulvar… :S
– aha me yovelTvis marTali var isev uyvarxar…!
– oooo kai ra! au me wavedi… gakoce bevrjer :*
– PK!.. :*

………………………………………………………………….. 2kviris Semdeg

– Hi qeTi rogor xar?
rato ar mwer?
au momwere ra!…
qeT rame gewyina?
ha gewyina rame?
au Tu rame gewyina is mainc momwere!
kargi PK…

…………………………………………………………………..male

– qeTi nika melaparakeboda… rat oar werdi?
– au qeT mobiluri gamifuWda ra vqna? magas kide gonia ro nawyeni var! au
– ra girCio aba!
– aba mabilniks rodos gavaketeb ra vici me…

…………………………………………………………………..1 Tvis Semdeg

– mari gavakete mobilur
– kaia!
– kai axla PK nikas unda mivwero!

…………………………………………………………………..male

– Hi!
vici ar momwer albaT nawyeni xar… bobiluri gafuWebuli mqonda d aver gwerdi!..
– marTla?
– marTla…
– me megona nawyeni iyavi! au dz magaria! mara axla ar mcalia mere mogwer PK…
– aaa kai PK…!

…………………………………………………………………..meore dRes

– Hi!
– au ar gagitydes axla ver mogwer kinos vuyureb!
– kai nik ro moicli maSin momwere!

…………………………………………………………………..mesame dRes

– aq xar?
nika aq xar?
au momwere ra…
– aaa qeTi Sen xar? au axla megobarTan mivdivar da mere mogwer!
– nika roca gwer sul sadRac midixar!
– ubralod ar mcalia! au wavedi ra PK!

………………………………………………………………..meoTxe dRe

– Hi!
rato ar mwer?
aaa damaviwyda sadRac midixar xo?
ehhh neta rato gwer?
PK nika samudamod!

…………………………………………………………………..imave dRes

– mari swori viyavi nikaze!
– rato?
– agar mwers sul sadRac midis damiviwya!
– alba Tar ecala!
– ici? raRac isea maqvs…
– gismen…
– ra da, axal skype-s Sevqmni! davirqmev nebismieri gogos saxels! nikas mivwer da… danarCens TviTon naxav!…

……………………………………………………………….. imave dRes

– aha eseigi sofo… wava ra…
– xo kai daviwyoT!

……………………………………………………………………

– Hi nika!
– Hi!
– ramdenis xar?
– 15-is Sen?
– me 16-is….
– va Cemze didi xar?
– egre gamodis…
nikam da qeTim didxans ilaparakes!
– nik 5 wuTiT gaval xo arsad ar midixar?
– ara dRes mTeli Rame aq viqnebi :*
– kai maSin damelode : D
– ramden xansac ginda!

…………………………………………………………………..

– Hi! nika qeTa var! gcalia?
– au qeTi axla gavige Cemi Zmakaci Turme daWres da saavadmyofoSi mivdivar!
– meti veraferi moifiqre?
– ara simarTlea qeT ar gatyueb…
– pk!
– pkpk!

…………………………………………………………………..

– movedi nika!
– va sofo sad iyavi?
– Cem Zvel megobars velaparake romelmac axlaxans momatyua ro saavadmyofoSi midioda!
– ver gavige!
– rato sixa? midi gaiqeci ZmakacTan!!!
– vin ZmakacTan?
– Sen ra suleli yofilxar! ra arsad ar midixar?
– ara!
– aba qeTis rato moatyue?
– Sen vin xar qetasi?
– Zveli megobari!
– radgan Zveli getyvi! xo ravi adre momwonda da axla ara!
– rato?
– ravi aba is mainc verasodes Semiyvarebda da jobia daviviwyo!
– minda giTxra ro araraoba xar!….
– raa?
– xo sulelo qeTa var!!!!!!!!!!!!!
– qeTa daica ver gavige raRac…
– xoo? sainteresoa! eseigi damiviwye ara? moRalate xar da meti araferi!
– me var moRalate? mTeli cxovreba yuradRebas ar maqcevdi da me Sen ver dagelodebodi!

ara nika damnaSave ar iyo, magram gana qeTaa damnaSave? qeTa yuradRebas ar aqcevda nikas mara rodesac gadavida gulSi raRac sicariele igrZno! iqneb uyvarda? magram sad iyo es grZnoba aqamde? ratom iyo damaluli? gamoCnda bolos magram ukve gviani iyo, Zalian gviani!!!
fiqrob masze, ocnebob masze, itanjebi misTvis, gana esaa siyvaruli?


პ.ს. აჰ, ბავშვებო, იმის მაგიერ რომ ქიმია ისწავლოთ, რაზე ხარჯავთ დროს…

14 Comments leave one →
 1. 9 აგვისტო, 2009 1:01 PM

  არა, :)) შენს ტეგებზე მაინც ყველაზე მეტად ვხალისობ 😀
  აი ეს პარის ჰილტონი ! ორი დღეა ვიხსენებდი სახელს და ვერც დავგუგლე :)). დამთხვევებითაა სავსე მოკლედ ჩემი ცხოვრება..

 2. 9 აგვისტო, 2009 1:04 PM

  ბოლომდე წავიკითხე, რამ გადამრია :))))

  • 9 აგვისტო, 2009 1:31 PM

   მეც გუშინ ბოლომდე წავიკითხე… ორი წუთით IQ უარყოფში გადამივიდა.

 3. 9 აგვისტო, 2009 2:26 PM

  csb-ieli xar?? 🙂

 4. 9 აგვისტო, 2009 4:30 PM

  ეხ… აბა ესაა სიყვარული? 🙂

 5. 9 აგვისტო, 2009 5:02 PM

  დამეთხარა თვალები სანამ ბოლომდე ჩავედი :)) ნიკა რა კაცია :)))

 6. 9 აგვისტო, 2009 9:54 PM

  პახმელიაზე ვარ. წაკითხვა დავიწყე და გავჩერდი. არ შემიძლია ამ ეტაპზე შევეჭიდო ამ საქმეს. მაგრამ ვხვდები, რომ საქმე ბუმბერაზ კლასიკოსთან მაქვს. ღმერთმანი ჩვენი ახალგაზრდები სიყვარულის მორევში იძირებიან და ამას ვერც კი ხვდებიან. აფსუს!! დამნასავე მაინც იყოს ვინმე ამაში

 7. 27 აგვისტო, 2009 12:43 AM

  magram sad iyo es grZnoba aqamde? ratom iyo damaluli? gamoCnda bolos magram ukve gviani iyo, Zalian gviani!!!
  fiqrob masze, ocnebob masze, itanjebi misTvis, gana esaa siyvaruli?

  ai amaze damburZgla :D:D:D:D:D

 8. antimelancholy permalink
  30 აგვისტო, 2009 11:28 AM

  ee tkven ver mixvdit ak mtavari mughami isaa , ail leqsebshi rom aris vizualuri efeqtebi ertnairad rom iwyeba & a.sh, aq ertnairad tmavrdeba yvela dialogi PKPKPKti 😀

  ver vitan mariamis & nikolozis mari & nika formebs & tavidanve gulareulad ganvewyve…

  uggh

 9. 8 ოქტომბერი, 2009 10:44 PM

  “ალიო”
  ლოლ ბოლომდე წავიკიტხე ლოლ მეეეც =)))

  მინდა ორიოდ სიტყვით შევეხო ამ ნაწარმოებს. პირველ რიგში მინდა ვთქვა მისი მაღალმხატვრული ღირებულების შესახებ, “სხვა შეიყვარა” ახალგაზრდა ქართველი მწერლის ერთ-ერთი საუკეთესო რომანია, რომელშიც წინ წამოწეულია ისეთი აქტუალური თემები, როგორიცაა სიყვარული, ღალატი და მეგობრობა. მწერალი მთელი სიცხადით გვიხატავს თუ როგორ უყვარდა ახალგაზრდა პერსპექტიულ ყმაწვილს მშვენიერი გოგონა, რომელმაც უარჰყო, დაიკიდა და ასე ვთქვათ სანაგვეზე მოისროლა. საოცარი სტილითაა აწყობილი დიალოგები, გამოყენებულია მაჯამები, რაც ტექსტს მეტ ხიბლსა და განსაკუთრებულობას მატებს და ბოლოს, არაცვეულებრივი, დამაფიქრებელი და მრავალმნიშვნელოვანი ფინალი. რომელიც მკითხველს საკუტარ ცხოვრებაზე და რაობაზე, სიყვარულსა და ტანჯვაზე დაფიქრებისკენ მოუწოდებს..

  “iqneb uyvarda? magram sad iyo es grZnoba aqamde? ratom iyo damaluli? gamoCnda bolos magram ukve gviani iyo, Zalian gviani!!!
  fiqrob masze, ocnebob masze, itanjebi misTvis, gana esaa siyvaruli?”

 10. 8 ოქტომბერი, 2009 10:49 PM

  პ.ს. უცნობი ავტორი შედევრს მეტ მისტიურობასა და ხიბლს მატებს :მოხიბლულაღფრთოვანებულისმაილიდაკიდევ გავიგუდეკითხვისასსიცილით:

 11. 11 თებერვალი, 2011 12:04 PM

  არააა , უნდა ვაღიარო, რომ შედევრია, ”უკეთესი” არაფერი წამიკითხავს…

  ვაი, ვაი და კიდე ვაი 🙂

ბოლოსიტყვაობა

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

Connecting to %s

%d bloggers like this: